Distriktspolitikk til å bli glad av

Leserinnlegg fra William Matteus Fonn, leder i Namsos KrFU

Distriktspolitikk til å bli glad av

Neste års statsbudsjett har en god distriktspolitikk for landet vårt ved at flere kommer tilbake i jobb og næringslivet får flere bein å stå på.

Næringslivet i Distrikts-Norge har gått bra i flere år, men koronasituasjonen har satt mange norske bedrifter under hardt press. Det har ført til rekordhøye permitteringer og arbeidsledighet, også i distriktene. Derfor synes jeg det er bra at ledigheten har sunket siden mars og april, og at mange distriktskommuner nå er blant kommunene med den laveste ledigheten i landet.

Jeg er glad for å være med i et parti som drar regjeringen i en mer distriktsvennlig retning. Samlet foreslår de å bevilge om lag 46 milliarder kroner til utvikling i distriktene. Dette er en vekst på om lag 3 prosent sammenlignet med 2020.

For å bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer i arbeid, er det bra at det bevilge om lag 1,35 milliarder kroner til ordninger som blant annet skal bidra til vekstkraftig næringsliv og velfungerende tjenestetilbud i distriktene. Det er veldig bra.

Statsbudsjettet styrker også satsingen på kommunikasjon og samferdsel, noe som både kommer næringslivet og innbyggerne i distriktene til gode. 500 millioner kroner blir også prioritert til arbeidet med å forebygge flom- og skredskader. Midlene skal blant annet gå til sikrings- og miljøtiltak, kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, fjellskredovervåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeid med overvann.

Landbruket med tilleggsnæringer er en av Norges største fastlandsnæringer. Derfor er det på sin plass å legge til rette for lokalt næringsliv og landbruk. Vi må ha et aktivt, bærekraftig og mangfoldig landbruk over hele landet. Derfor må jordbruksavtalen som ble inngått i april, med en budsjettøkning på 350 millioner kroner, følges opp.

Norsk landbruk er viktig for å opprettholde matsikkerhet, verdiskaping, bosetting og kulturlandskap. Vi må ta vare på det unike ved norsk matproduksjon, slik som lav medisinbruk, god dyrevelferd og en lang verdikjede, i tillegg til bruk av norske ressurser for å legge til rette for landbruk i hele landet. God landbrukspolitikk er viktig distriktspolitikk. Det er aktivt jordbruk i alle kommuner i landet, unntatt fem. Granavolden-plattformen er tydelig på at det ønskes et aktivt jordbruk i hele landet.

Hovedprioriteringene i jordbruksavtalen for 2020-21 var økt selvforsyning av korn, frukt og grønt, tydelig distriktsprofil med blant annet stimulering til mer utmarksbeite, og forsterket innsats på klimaarbeid i jordbruket. Avtalen har flere viktige tiltak for et levende og aktivt landbruk i hele landet.

Skogen er naturens eget karbonfangst- og lager. Derfor skal bevilgningen til klimatiltak i skog med gjødsling og tettere planting, økes. Det skal opprettes flere nye statlige arbeidsplasser i Distrikts-Norge bl.a. gjennom å styrke Landbruksdirektoratet i Steinkjer. Det er veldig gøy, at KrF har fått gjennomslag for å flytte direktoratet til Trøndelag.

Som KrFUer er jeg veldig takknemlig for at KrF sitter med hånda på rattet, og kan påvirke regjeringen i en mer distriktsvennlig retning. Jeg er stolt over statsbudsjettets tydelige distriktsprofil.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse