Vy Buss skal drifte buss i regionene i Trøndelag fra august 2021

Nytt kollektivtilbud fra 7. august

TRONDHEIM

AtB informerer om nytt kollektivtilbud fra 7. august

Den 15.09.2020 vedtok styret i AtB at Vy Buss AS tildeles kontraktene for de tre ruteområdene «NORD», «MIDT» og «SØR» i Trøndelag, som omfatter hele Trøndelag utenom Trondheimsområdet.
Fra 7. august får Trøndelag et nytt kollektivtilbud som knytter Trøndelag enda bedre sammen.

Vi blir flere
Frem mot 2035 er det forventet at vi vil være over 500 000 trøndere. Med lav befolkningstetthet spredt over store områder, og en forventning om at den største økningen skjer i tettbygde områder, vil dagens reisemønstre forsterkes. Korte reiser gjennomføres ved å sykle eller gå, mens vi på de lengre reisene benytter en kombinasjon av buss, bil, båt og tog.

Kundebehovene som har lagt grunnlaget for tilbudet fra 2021 er analysert gjennom reisevaneundersøkelser, tett dialog med ulike interessentgrupper, kommuner og regionråd.
Vi skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil – alltid for noen, oftere for mange. Vi jobber hele tiden med å tilpasse tilbudet og tjenester på best mulig måte for flest mulig, basert på behov, reisestrømmer og i dialog med de ulike kommuner og interessegrupper – innenfor de rammene vi har til rådighet.

Nytt kollektivtilbud fra 7. august
Lørdag 7. august 2021 er det oppstart av nytt kollektivtilbud i Trøndelag utenom Trondheimsområdet. Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Disse to løsningene, sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil utgjøre det totale kollektivtilbudet i fylket.

Et tett samarbeid mellom de ulike transportformene skal sikre sømløse og forutsigbare reiser.
Det nye kollektivtilbudet i Trøndelag er utarbeidet av AtB i tett dialog og samarbeid med hver enkelt kommune.

Våre operatører i regionene
Vy Buss AS ble tildelt kontraktene for de tre ruteområdene NORD, MIDT og SØR i Trøndelag, som omfatter hele Trøndelag, utenom Trondheimsområdet. Vedtaket er gjort etter en grundig anbudsprosess med forhandlinger mellom AtB og flere tilbydere.

Anbudet for buss har en verdi på rundt 490 MNOK per år, og har en varighet på 7 år, med mulighet for forlengelse i 3 år (ett år av gangen). For anbudet gjelder
virksomhetsoverdragelse, som betyr at sjåfører som kjører for andre selskap i dag vil få tilbud om å fortsette i Vy Buss fra 7. august 2021.

Fleksibel transport
Fleksibel transport blir en viktig del av det totale kollektivtilbudet fra høsten 2021, og kommer i tillegg til tilbudet som kjøres med buss.

Taxi Midt-Norge, TrønderTaxi og Vy Buss AS ble tildelt kontraktene for fleksibel transport i Trøndelag. Transporttilbudet vil være med å utfylle rutetilbudet med buss. I tillegg er det tilpasset både regionbyer og distrikt, med servicetransport i lokalmiljøet og tilbringertransport for å knytte folk til det rutegående kollektivnettet med buss eller tog.

For mer informasjon: atb.no/trondelag

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse