Politisk innspill til bomprosjektet på FV17

Av Chris O Sverkmo

Tredjekandidat på FrP’s valgliste ved kommunevalget Nye Namsos 2019

Allerede i februar 2011 anbefalte styringsgruppa i bompengesamarbeidet mellom kommunene Namsos, Namdalseid, Flatanger, Osen, Verran og Steinkjer at prosjektet skulle nedlegges. Videre anbefalte styringsgruppa at det skulle opprettes et nytt  prosjekt for strekningen FV17 Dyrstad – Sprova, inkludert FV720 til Malm.

Som kjent skal veiprosjektet FV720, hvor FV17 har blitt tvangsinnlemmet, være ferdig høsten 2019. I den forbindelse skal det opprettes 3 bomstasjoner hvor alle nord for Sprova må gjennom 2. Henholdsvis med en plassert på Aunmyra, rett etter kommunegrensa mellom Namdalseid og Steinkjer sett nordfra, og den andre ved Dyrstad. Dette krenker nytteprinsippet for trafikanter både nordfra og sørfra på FV17. Ingen utbedring av eksisterende FV17 på denne strekningen er fortatt. Så og si hele bomveiprosjektet tilgodeser brukere av FV720 for trafikk mellom Verran og Steinkjer. Trafikanter, både nordfra og sørfra på FV17, tvinges inn på FV720 for å være med på å betale for et veiprosjekt de har svært liten eller ingen nytte av.

Det fremstår som direkte merkelig at de som kjører strekningen Almlia – Namdalseid må betale 39 kroner for å finansiere et bomveiprosjekt de ikke bruker eller har nytte av. Bomplasseringen ligger flere kilometer fra der hvor den nye veien begynner. Kjører du strekningen Almlia – Steinkjer eller omvendt så slipper du unna 15 kroner billigere enn om du kjører til Namdalseid – med betaling kun på Dyrstad. Da har du også, vel å merke, kjørt hele den nye veistrekningen. Dette henger selvfølgelig ikke engang på et fintinna grip i forhold til nytteprinsippet.

Merk: Fra forarbeidene til loven om kost/nytteprinsippet i bompengeprosjekter oppfattes slik at de som avkreves bomavgift skal ha kostnadsmessig relatert nytte av tiltaket som det avkreves bompenger for.

Undertegnede foreslår at folk nekter veieier, Trøndelag fylke, å stenge den eksisterende FV17 via Vellamelen. Dette i tillegg til at de flytter den planlagte bomstasjonen på FV17 på Aunmyra til et mere passende punkt i forbindelse med innkjøringen på FV720 hvor den nye veien vitterlig begynner. Dette slik at kun de som kjører inn mot FV720 blir avkrevd bompenger.

Ut fra et EU-regulativ er det påbudt å holde en alternativ vei, av samme standard, utenom bomveien. Dette har jeg erfart at Norge har fått dispansasjon fra. Jeg er i skrivende stund litt usikker på, da det forkommer vanskelig å få direkte svar, om dette er et unntak som gjelder for alle landets veier, i all fremtid, eller hvilke kriterier som ligger til grunn for dispensasjonen.

Det kan ikke være tvil om at denne nye veien ikke følger loven om nytteprinsippet for nye bomveier. Dette både for trafikanter som kommer nordfra på FV17 og som skal nordover på samme vei. Det vil derfor være rettferdig å stoppe veieier, Trøndelag fylke, fra å stenge den eksisterende veien om Vellamelen. Dette samtidig som Trøndelag fylke pålegges ansvaret for vedlikeholdet av denne veistrekningen. Jeg har tidligere erfart at det ofte brukes skilting som “gjennomkjøring forbudt” i tilfeller hvor en gammel veistrekning holdes åpen etter åpning av ny bomvei. Det må nektes slik sklting for å tvinge trafikanter inn på en bomvei de ikke har nytte av.

Fylkesrådmannen innstillte på at satsene som lå til grunn for Stortingets behandling av bompengeprosjektet, skal vedtas etter ei oppjustering til dagens kroneverdi.

Bompengesatser vedtatt av Fylkestinget i april i år:
Bompassering på Aunmyra: kr 39,00 begge veier.
Bompassering på Dyrstad: kr 24:00 begge veier.
Bompassering fra/til Malm FV720: kr 46,00 begge veier.
20% rabatt for brikke i bilen.

I realiteten blir den foreslåtte bominnkrevingen slik at de trafikanter som har aller minst nytte av veien, for ikke å si ingen nytte, skal betale nær sagt like mye som de som har full nytte av veiprosjektet.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse