Lønnsomt med skoggjødsling, og det er et viktig klimatiltak

Leder i Namdalseid & Flatanger Skogeierlag Tor Bøgseth, Fylkesskogmester Trond Lian og leder i Skogprosjektet Namdal Knut Sklett ledet skogkvelden om gjødsling.

NAMDALSEID

Skogprosjektet Namdal har fått i oppdrag fra Fylkesmannen å få skogeiere i Namdalseid interesserte i gjødsling av skog. Forrige tirsdag kveld var «ringlederne» i de aktuelle områdene samlet til orientering på Lensmannsgården.

– Som første kommune i Namdal har Namdalseid nå mulighet til å få gjødsle utpekte skogområder. Det er ikke tilfeldig at Namdalseid ble valgt for her var man tidlig med å tenke skog. Her finnes holdbare fakta for å leite opp aktuelle bestander, sier leder i Skogprosjektet Namdal Knut Sklett.
– Vi skal være stolte over våre forfedre for det var de som sørget for, gjennom stadig foryngelse, at vi har mye fin skog på Eide, sa leder i Namdalseid-Flatanger Skogeierlag Tor Bøgseth.

Kostnad og lønnsomhet

Gjødsling av skog er og et tiltak mot å hogge for ung skog. Aktuelle områder for gjødsling er primært skog i hogstklasse 4, men eldre klasse 3 og tidlig klasse 5 er også aktuelle.
– Det gjødsles med kalkholdig nitrogengjødsel, 15kg/da fra helikopter, og man forventer en tilvekst på 0,15m³ per år. Oppgitt kostnad for radius 1 km er < 400 kr pr dekar. Det gis 40 % klimatilskudd til gjødsling, og resterende kan dekkes opp med skogfond med skattefordel, noe som øker lønnsomheten ytterligere! Det er en forutsetning at det ikke hogges i gjødslete områder de første 10 år etter gjødsling, da har man fått en tilvekst på 1,5m³/da, sier Fylkesskogmester Trond Rian.
Gjødsling gir meget god avkastning fordi det i forhold til andre investeringer i skogbruket er kort tid fra investeringstidspunktet til hogst. En realforrentning av investeringen forventes for de fleste å ligge på 10 – 20 %, noe som langt overstiger de fleste fondsinvesteringer. Det kan regnes med en ekstra tilvekst i 6-10 år etter gjødslingen, større dimensjoner og økt høgdetilvekst som gir grovere og lengre tømmer i bedre betalte sortimenter.

Klimaeffekt
Gjødsling av skogen er også et godt tiltak for klima, et virkemiddel som kommunene kan legge til i sine klima og energiplaner.
– Dersom det gjødsles 12 gjødslingsflater á 200 da, 2400 da, i skogen i Namdalseid og man får en tilvekst på 0,15 m³/år, vil dette gi et ekstra CO² opptak på 5352 tonn i løpet av 10 år. Denne effekten utgjør 67% av ett års utslipp (2015) fra all vegtrafikk i Namdalseid, forklarte Trond Rian.
Skal skogeierne få til dette i kommende vekstsesong, er det valgt ut ringledere fordelt i kommunens aktuelle områder, og de starter med registrering i disse dager.

– Vi har ei liste der skogeierne melder på sine aktuelle områder. Det er satt opp 13 aktuelle ringer og arealet av disse ringene er hver 1 km i radius, altså 3.140 dekar. Helikopterselskapet Pegasus må ha minimum 9000 da i Trøndelag for å utføre gjødslingen, sier Knut Sklett.
– Nå går toget og når staten støtter opp om slike prosjekt må vi gjøre det beste ut av det. «Ringlederne»/kontaktpersonene vil ta kontakt med skogeierne slik at alle kan melde sin interesse for gjødsling i skogen sin. Det er viktig å få til en god logistikk med blant annet gode helikopterplasser. Dette må vi ha klart innen 1.mars, sier Tor Bøgseth.

– Det er spenstig og bra at Namdalseid er plukka ut. Et stort potensiale i dette området, blir spennende å se. Håper dere lykkes og at dette blir gjennomført, sa Fylkesskogmester Trond Rian.

Arealet av disse ringene slik de står er 1 km i radius, 3.140 dekar. Dette arealet/ringene må ikke oppfattes som absolutte, men veiledende.
Dersom radius utvides til for eksempel 1,5 km blir arealet cirka 7000 dekar. Forskjellen er at det kan påregnes en noe høyere pris for felt som ligger mellom 1 og 1,5 km ut fra landingsplass.
Oppgitt kostnad for radius 1 km er < 400 kr pr dekar, brutto før statsbidrag og effekten av skogfond.
Oppgitt kostnad for radius mellom 1 og 1,5 km er < 450 kr per dekar
(Tekst kart: Leder i Skogprosjektet Namdal Knut Sklett)

Ringledere for skoggjødsling:
Karle Oksdøl, Lars Lingen, Sondre Jerpstad, Kristian Anzjøn, Iver Martin Berre, Odd Jarle Aune, Jon Eilert Bøgseth, Svein Åge Opdahl, Morten Elden, Geir Even Solum, Magne Feragen og Knut Inge Westerhus.

 

Et spennende arbeid ligger foran ringlederne i skoggjødslingsprosjektet.

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse