Tilskuddsordning til vedlikehold av private veger i Namdalseid

Økonomisk støtte til vedlikehold av privat veg

 

NAMDALSEID

Fra Eiendom og Teknisk

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak 19.3.2015, som lyder slik:

«Følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger vedtas:

1. Det gis tilskudd til vedlikehold av private veger i kommunen med inntil 50 % av dokumenterte utgifter. Tilskudd gis forholdsmessig likt til alle godkjente søkere innenfor rammen som kommunestyret bevilger til formålet.

2. Utgifter skal dokumenteres med kopi av original faktura. Hvis søker er næringsdrivende og får refundert MVA skal nettobeløp eks MVA danne grunnlag for beregning av tilskuddet.

3. Vedlikehold i egenregi er ikke grunnlag for tilskudd.

4. Søknadsfrist for tilskudd er 1. oktober. Grunnlag for søknad om tilskudd er dokumenterte utgifter for perioden f.o.m. oktober t.o.m. september, altså siste periode på 12 mnd. forut for søknadsfristen.

5. Det gis ikke tilskudd til etablering av ny veg.»

Til orientering: Budsjettrammen gis til vedlikehold av både kommunale og private veger, det betyr at det ikke er en konkret ramme spesielt til formålet private veger. Eventuelle søknader sendes: Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid/ postmottak@namdalseid.kommune.no innen 1. oktober 2017.
Tiltakene må være gjennomført og utgifter tilstrekkelig dokumentert.

(Hentet fra Namdalseid kommune sin hjemmeside, Melkrampa, med tillatelse fra Frank Ueberfuhr, teknisk sjef).

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse